شما اینجا هستید >   خانه Register   |  Login

 

 خدایا به من توفیق تلاش در شکست

صبر در نومیدی..رفتن بی همراه..جهاد بی سلاح
کار بی پاداش..فداکاری در سکوت..دین بی دنیا..خوبی بی نمود
عظمت بی نام… خدمت بی نان..ایمان بی ریا
گستاخی بی خامی…مناعت بی غرور..عشق بی هوس ..تنهایی در انبوه جمعیت
ودوست داشتن بی آنکه دوست بداند…روزی کن

 

دکتر شریعتی

Copyright 2009 by SFRR
Privacy Statement   |  Terms Of Use